La Scala Theatre (1778), Milan, Italy

Kathy McCabe